Art. 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin") określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w: serwisie internetowym umieszczonym w domenie pieczeckwalifikowana.pl  - pełniącym funkcje sklepu internetowego, w tym zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktów.

2. Serwis składa się ze strony internetowej: pieczeckwalifikowana.pl  za pomocą których można nabyć odpłatnie Produkty

3. Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie i korzystanie z udostępnianych w nim Produktów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.

4. Wyłącznym właścicielem Marki pieczeckwalifikowana.pl i administratorem Serwisu („Administrator", bądź „e-Kiosk") jest e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 8951827513, REGON: 933049202, o kapitale zakładowym 1 809 000,00 zł (w całości opłaconym), adres e-mail: pomoc@ pieczeckwalifikowana.pl, infolinia: +48 22 263 02 03 dostępna w Dni Robocze w godzinach 9:00-17:00.

5. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późniejszymi zmianami)), które odbywa się na mocy umowy (dalej „Umowa") zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.

6. Korzystanie z Serwisu, w tym Rejestracja w Serwisie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych - podlegają ochronie prawnej.

8. Administrator zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam, treści promocyjnych itp.

Art. 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

1. Administrator - e-Kiosk S.A.; e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 8951827513, REGON: 933049202, o kapitale zakładowym 1 809 000,00 zł (w całości opłaconym),

2. Sprzedawca  lub e-Kiosk S.A. -  e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 8951827513, REGON: 933049202, o kapitale zakładowym 1 809 000,00 zł (w całości opłaconym),

3. Cena – opłata należna Sprzedawcy za Produkty, podawana w Serwisie obok Produktu;

4. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

5. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz, przeznaczony do utworzenia Konta oraz złożenia Zamówienia, w tym poprzez wybranie Produktu, podanie danych do faktury i określenie warunków Umowy oraz sposobu płatności;

6. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji;

7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny;

8. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, tworzony w ramach Formularza Zamówienia, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu, w tym zakup Produktów;

9. Konsument – pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Usługi zaufania – usługi elektroniczne umożliwiające elektroniczny obieg dokumentów i identyfikację tożsamości, które Partner świadczy jako kwalifikowany podmiot wpisany do rejestru kwalifikowanych dostawców usług zaufania prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie z podaniem ich cech oraz cen, które Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu. 

11. Produkty zaufania – sprzęt lub odpowiednie komponenty sprzętu, które są przeznaczone do wykorzystania w świadczeniu Usług zaufania – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie z podaniem ich cech oraz cen, które Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu

12. Login – adres e-mail Użytkownika konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji;

13. Produkt – aktualnie dostępny w Sklepie produkt w postaci Pieczęć elektroniczna (kwalifikowana pieczęć) - jest to kwalifikowana Usługa Zaufania wydawana przez partnera dla podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy, instytucje, podmioty publiczne). Umożliwia ona pieczętowanie dowolnych dokumentów, plików przy użyciu jedynie danych firmowych - bez danych osobowych jak w przypadku podpisu elektronicznego. Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej nie jest wydawany osobom fizycznym. Dla nich dedykowany jest kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. Produkt ze względu na swoje właściwości (pieczęć kwalifikowana) nie jest przeznaczony dla Konsumentów. 

14. Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika, z wykorzystaniem Formularza Zamówienia w celu utworzenia Konta, umożliwiająca korzystanie z Usług, składanie Zamówień oraz zakup Produktów;

15. Sklep – sklep internetowy dostępny dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę;

16. Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ustawą o świadczeniu usług drogę elektroniczną związana z funkcjonowaniem Sklepu internetowego. Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku gdy Usługodawca udostępnia określoną usługę za odpłatnością, informuje Usługobiorcę o tej odpłatności, zasadach uiszczania i wysokości ceny za określoną usługę, przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi

17. Umowa – umowa o świadczenie usług droga elektroniczną;

18. Umowa Sprzedaży Produktów – umowa sprzedaży Produktu dostępnego w Sklepie; 

19. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)

20. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683, z późń. zm.).

21. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.).

22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1219.).

23. Użytkownik lub Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług – na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym ze Sklepu, oraz wykonywaniem praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika, może dokonać w jego imieniu wyłącznie osoba należycie do tego umocowana;

24. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów;

25. Zawartość – wszelkie treści (w szczególności teksty, dane, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, itp.) niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu ich zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu.

26. Partner - EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej nr 474 (02-884 Warszawa), NIP: 9512352379, REGON: 145930253, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408592, adres poczty elektronicznej: biuro@eurocert.pl; numer telefonu: + 48 22 490 36 45,

27. PayU S.A.-  z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 7792308495.

 Art. 3 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a e-Kiosk S.A  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:

6. sąd właściwy dla miejsca jej wykonania (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksy postępowania cywilnego) – w przypadku Klientów będących Konsumentami;

7. sąd właściwy dla siedziby E-Kiosk S.A. – w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).

Art. 4 Rejestracja Klienta

1. Warunkiem dokonania zakupów Produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego jest rejestracja Klienta lub „Zamówienie jako gość”

2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym zakłada konto Klienta, w którym podaje następujące dane:

a. imię 

b. nazwisko,

c.     e-mail.

3. Rejestracja w Sklepie Internetowym wiąże się z utworzeniem konta.

4. Adres e-mail jaki został użyty do założenia konta Klienta może zostać później zmieniony na inny.

5. e-Kiosk S.A zastrzega, że ze względu na specyfikę niektórych Produktów lub Towarów, którymi Klient może zarządzać z poziomu konta Klienta dostępnego w Sklepie Internetowym, nie mogą one zostać przeniesione na inne konto założone przez tego samego Klienta.

6. Konto może zostać usunięte przez administratora poprzez wniosek przesłany na maila pomoc@pieczeckwalifikowana.pl

7. e-Kiosk S.A zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia konta Klienta założonego w Sklepie Internetowym, w przypadku gdy upłynęło 36 miesięcy od ostatniego logowania się Klienta do założonego konta.

8. Login i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa sugeruje się, aby Klient zmieniał hasło co trzydzieści (30) dni.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią.

10. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.

11. Strona internetowa pod którą dostępny jest Sklep Internetowy, proces logowania się Klienta do Sklepu Internetowego, zakładania konta Klienta, także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL.

Art. 5 Ceny i płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez e-Kiosk S.A okresowe działania promocyjne. e-Kiosk S.A zastrzega, że w przypadku wysyłki Produktów lub Towarów poza obszar Unii Europejskiej i naliczenia przez właściwy urząd publiczny cła lub akcyzy, koszty te zostaną przeniesione na Klienta. e-Kiosk S.A zastrzega, że właściwa stawka podatku od towarów i usług (VAT) dla Klientów mających miejsce zamieszkania (adres dostawy) poza terytorium Polski, zostanie naliczona w wystawionym dokumencie sprzedaży (faktura) po podaniu przez Klienta danych (imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, adres) do wystawianego przez e-Kiosk S.A dokumentu sprzedaży (faktura). W związku z sytuacją określoną w zdaniu poprzednim, e-Kiosk S.A w szczególnych sytuacjach może wymagać dostarczenia przez Klienta dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

2. Klient może zapłacić za zakupiony Produkt lub Towar w następujący sposób:

płatność elektroniczna za pomocą portalu PayU SA; Dane Klienta, numer zamówienia oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez Sprzedawcę; Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez PayU SA wpłaty od Klienta. Płatność udostępniana jest Sprzedawcy w ciągu 1 godziny, nie później niż do końca następnego dnia roboczego; PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi.

Art. 6 Realizacja złożonych zamówień

1. Aby złożyć zamówienie, Klient wybiera produkty dostępne w sklepie internetowym i umieszcza je w wirtualnym koszyku, klikając przycisk "zamów".

2. Klient ma możliwość przeglądania zawartości koszyka i kontrolowania wartości zamówienia w trakcie całego procesu zakupów.

3. Jeśli Klient zdecyduje się anulować zamówienie po dodaniu produktów do koszyka, może to zrobić.

4. Po wyborze produktów do zakupu, Klient klika przycisk "Zamawiam", a następnie jest kierowany do formularza, gdzie może się zalogować, zarejestrować lub kontynuować zakup bez rejestracji.

5. Klient, który nie jest zarejestrowany, zostaje przekierowany do formularza, gdzie:

6. Wprowadza swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, firma, numer NIP, numer telefonu i adres e-mail.

7. Podaje dane dostawy.

8. Zostaje poproszony o zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie go.

9. Może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i na celów marketingowych.

10. Klient, który nie jest zarejestrowany, wybiera metodę dostawy i formę płatności.

11. Klienci zarejestrowani i zalogowani w sklepie mają swoje dane automatycznie wprowadzane do formularza zamówienia. Mogą edytować swoje dane, a następnie wybierają metodę dostawy i formę płatności.

12. W obu przypadkach zakupów, Klienci przechodzą do wirtualnej kasy, gdzie mogą sprawdzić szczegóły zamówienia, edytować je, a po kliknięciu przycisku "potwierdzam zakup" zamówienie zostaje przesłane na adres e-mail sklepu internetowego.

13. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres Klienta. Klienci są także informowani o łącznej kwocie zakupów i wszelkich dodatkowych kosztach, jeśli takie występują.

14. Po dokonaniu płatności, Klient nie może anulować zamówienia.

15. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu przez Klienta płatności, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

16. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok. Sprzedawca może zawiesić realizację zamówień w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy lub w inne określone dni, ale nie dotyczy to zamówień złożonych przed ogłoszeniem takich dni. Informacje o zawieszeniu realizacji zamówień są publikowane na stronie internetowej.

17. Klient ma prawo sprawdzić dostarczony produkt w obecności dostawcy, aby upewnić się, czy jest zgodny z zamówieniem. Jeśli stwierdzi ubytek lub uszkodzenie przesyłki, może żądać spisania odpowiedniego protokołu.

Art. 7 Dostawa zamówień i koszty przesyłki

1. Sprzedawca lub Partner realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

3. Koszty Dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

4. Sprzedawca lub Partner zobowiązany jest dostarczyć Produktu będący przedmiotem umowy bez wad.

5. Sprzedawca lub Partner dostarcza Produktu do Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

6. Początek biegu terminu Dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

7. Zamówione Produktu są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

8. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Dostawy przez Klienta traktowana jest jako naruszenie postanowień Regulaminu.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, Dostawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu przesyłki leżące po stronie Klienta.

10. Klient może odebrać osobiście zamówiony Produkt. Odbioru można dokonać po uprzednim umówieniu spotkania, w jednym z punktów partnerskich Sprzedawcy, których lista prezentowana jest na Stronie internetowej Sprzedawcy.

Art. 8 Gwarancja na zamówione Produkty i reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych. Ponosi również odpowiedzialność wobec Klienta, jeśli Produkt okazuje się posiadać wadę fizyczną lub prawną.

2. W przypadku niezgodności Dostawy dokonywanej przez Dostawcę Sprzedawcy z zamówieniem Klienta, Klient jest zobowiązany powiadomić Dostawcę o tej sytuacji i odmówić przyjęcia niezamówionych Produktów.

3. Jeśli Klient stwierdzi, że dostarczony Produkt jest uszkodzony lub posiada wady fabryczne, ma prawo odmówić jego przyjęcia i może to potwierdzić poprzez stosowne oświadczenie.

4. Jeśli zakupiony Produktu okazuje się wadliwy, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany go na produkt wolny od wad, a koszty takiej wymiany ponosi Sprzedawca.

5. Partner zobowiązany jest do należytego wykonywania Usług zaufania i odpowiada za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, przy czym Sprzedawca i Partner nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług zaufania będące następstwem Siły wyższej. 

6. Partner jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty zaufania pozbawione wad, a w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – zgodne z zawartą umową. Partner jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt zaufania posiada wadę, a w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – jest niezgodny z zawartą umową. 

7. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania Usług zaufania lub wad zakupionych Produktów zaufania w okresie odpowiedzialności Partner z tytułu rękojmi, a w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – w okresie odpowiedzialności Partnera z tytułu niezgodności Produktu lub Usługi z umową, Klient winien złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail

8. Tryb postępowania reklamacyjnego 

a. Wszelkie reklamacje można składać poprzez:

b. Adres e-mail Sprzedawcy: pomoc@pieczeckwalifikowana.pl lub;

c. List polecony na adres: Pieczęć Kwalifikowana - e-Kiosk S.A. Warszawa 00-838, ul. Prosta 51.

d. Ważna reklamacja powinna zawierać: Dane Klienta, takie jak nazwa firmy lub imię i nazwisko, oraz adres. Tytuł lub przedmiot reklamacji.

e. Udokumentowaną podstawę roszczenia, w postaci faktury, paragonu lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia (potwierdzenie płatności, wiadomość e-mail).

f. Jeśli brakuje jakichkolwiek danych, o których mowa w punkcie F, Klient zostanie poinformowany telefonicznie, mailowo lub pisemnie o konieczności ich uzupełnienia.

g. Postępowanie reklamacyjne jest zawieszane do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

h. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od jej złożenia lub od dnia uzupełnienia przez Klienta wymaganych danych lub dokumentów. O wyniku reklamacji Klient zostaje niezwłocznie poinformowany, a informacja ta jest przekazywana poprzez pocztę elektroniczną, listownie lub telefonicznie.

9. Warunki i tryb odstąpienia od umowy przez klienta będącego konsumentem 

a. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

b. Uprawnienie, o którym mowa w lit. a. powyżej, nie przysługuje jednak konsumentowi w odniesieniu do umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

I. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

II. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

III. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Art. 9 Odpowiedzialność sprzedawcy

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

b. utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy;

c. szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;

d. szkody powstałe wskutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu, ujawnianie danych osobowych;

e. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;

f. treść danych wprowadzanych do Sklepu internetowego przez Klientów;

g. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

Art. 10 Prawa autorskie

1. Wszystkie prawa autorskie do zawartości prezentowanej na stronach Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy i podlegają prawnej ochronie

2. Sprzedawca informuje, że wszystkie materiały dostępne w Sklepie internetowym, takie jak grafiki, teksty i zdjęcia, są objęte ochroną przewidzianą przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo korzystać z tych materiałów tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy wykorzystywania materiałów dostępnych w Sklepie internetowym poza granicami prawa są zabronione.

3. W przypadku danych i innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie internetowym, niezależnie od tego, czy są one objęte prawem autorskim czy nie, nie jest dozwolone wykorzystywanie tych danych i materiałów do prowadzenia konkurencyjnej działalności wobec Sprzedawcy.

Art. 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji lub składania Zamówienia, w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług, a także w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Umowy o nabycie Produktu, w tym w zakresie i celu niezbędnym do rozpatrywania reklamacji - jest e-Kiosk S.A.

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji Usług, co obejmuje również wykonanie Umowy, w tym Umowy o nabycie Produktu (art. 6 ust. 1 lit b RODO - jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów e-Kiosk jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora), bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą̨ wyraziła zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych) W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora (lub od określonych podmiotów, np. współpracujących z Administratorem) drogą elektroniczną, tj. na adres e-mail tego Użytkownika podany w Formularzu Zamówienia, lub w postaci sms na podany przez niego numer telefonu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.

3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Podanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację, a w konsekwencji także posiadanie Konta lub złożenie Zamówienia. E-Kiosk jako administrator danych osobowych w zakresie przewidzianym Regulaminem informuje, że Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych, Dane osobowe Użytkownika, który dokonał Rejestracji Konta mogą być przez niego poprawiane po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.

5. Zamówienia, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Na pisemne żądanie Użytkownika, Administrator poinformuje go w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania, w szczególności o tym jakie dane Użytkownika zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także sprostuje, bądź usunie zgromadzone dane, które dotyczą tego Użytkownika. W tym celu Użytkownik może się kontaktować pod adresem e-mail dane_osobowe@ekiosk.pl.

7. Usunięcie danych osobowych Użytkownika zgodnie z ust. 7 jest tożsame z usunięciem jego Konta (w przypadku Użytkownika, który dokonał Rejestracji Konta) oraz adresu e-mail Użytkownika, na który Administrator dotychczas przesyłał w szczególności swoje materiały marketingowe.

8. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w szczególności, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności z tytułu Umowy o nabycie Produktu lub gdy Użytkownik naruszył powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie jego danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Art. 12 Zmiany Regulaminu

1. E-Kioska SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie pieczeckwalifikowana.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Art. 13 Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2023 r.

Art. 14 Postanowienia szczególne dotyczące PayU SA

1. Zlecenie realizacji płatności: Zlecenie wykonuje PayU SA; Dane Klienta, numer zamówienia oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez Sprzedawcę; Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez PayU SA wpłaty od Klienta. Płatność udostępniana jest Sprzedawcy w ciągu 1 godziny, nie później niż do końca następnego dnia roboczego; PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi.

2. Dokonując zakupu Produktu Użytkownik akceptuje Zasady płatności PayU.

3. Administratorem danych osobowych przekazywanych w celu obsługi płatności za Zamówienie jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 7792308495. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej. Klient będzie powiadamiany o statusie realizacji płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PayU w procesie realizacji płatności. W zależności od wybranej przez Klienta metody płatności mogą to być: banki, instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, organizacje kart płatniczych, schematy płatnicze), ponadto podmioty wspierające działalność PayU tj. dostawcy infrastruktury IT, dostawcy narzędzi do analizy ryzyka płatności a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane Klienta mogą zostać udostępnione akceptantom celem poinformowania ich o statusie realizacji płatności. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez PayU znajdziesz w Polityce Prywatności

Art. 15 Realizacja usług zaufania

1. Usługi zaufania są realizowane zgodnie z politykami opisanymi w poszczególnych ofertach Usług zaufania 

2. Klient akceptuje, że rozpoczęcie świadczenia Usługi zaufania, związanej z wystawieniem kwalifikowanego certyfikatu do podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej, wymaga uprzedniej weryfikacji tożsamości Klienta (lub osoby, dla której Klient nabywa Usługę zaufania) przez autoryzowanego przedstawiciela Sprzedawcy lub osoba upoważniona do złożenia zamówienia, przekazania danych do certyfikatów, żądań certyfikacyjnych i odbioru certyfikatu. Jeśli osoba nie widnieje w publicznym rejestrze wymagane jest upoważnienie dla tej osoby podpisane podpisem kwalifikowanym lub w obecności notariusza

3. Potwierdzenie tożsamości, o którym mowa w ustępie 2, jest możliwe po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty za usługę.

4. W celu przeprowadzenia weryfikacji tożsamości, o której mowa w ustępie 2, Klient (lub osoba, dla której Klient nabywa Usługę zaufania) powinien udać się do jednego z Punktów partnerskich, przedstawiając aktualny dokument tożsamości. Wizyta w Punkcie Obsługi Klienta wymaga wcześniejszego umówienia się telefonicznie. Lista punktów partnerskich https://sklep.eurocert.pl/pl/i/Punkty-Sprzedazy/14

5. Weryfikacja tożsamości Klienta (lub osoby, dla której Klient nabywa Usługę zaufania) może być również przeprowadzana przez złożenie podpisu kwalifikowanego na formularzu identyfikacyjnym, który otrzyma na wskazanego maila po opłaceniu zamówienia

6. Klient ma obowiązek zweryfikowania tożsamości, o której mowa w ustępach 2-5, w ciągu 90 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży dotyczącej Usługi zaufania. Brak weryfikacji w wyznaczonym terminie skutkuje prawem Sprzedawcy do obciążenia Klienta kosztami przechowania Produktów zaufania w wysokości 5% miesięcznie. W przypadku przekroczenia kosztów przechowywania ceną Usługi zaufania, Sprzedawca może rozwiązać Umowę sprzedaży.

7. Procedurę odnowienia należy zgłosić do Sprzedawcy 14 dni przed wygaśnięciem certyfikatu pieczęci kwalifikowanej.